စိန်ခေါ်မှုတိမကန်ဟိနီကေလေ့ မရောက်ရောက်အောင်လားကတ်ပါဖို့


 Dr.Nyo Twan Awng